My-Connect
Circuit

Circuit is alles wat uw teams nodig hebben om in één app te communiceren. Het is voice-, video-, scherm delen, chatten en delen van bestanden. Het is een eenvoudige samenwerking.

Privacy

De besloten vennootschap BusinessCom B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5466 AC) Veghel, aan de Eisenhowerweg 16, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
BusinessCom B.V.
Eisenhowerweg
5466 AC Veghel
www.businesscom.nl
0413 724 200


Bij BusinessCom zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BusinessCom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 

Doel en grondslag van de verwerking

BusinessCom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 

Geautomatiseerde besluitvorming

BusinessCom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van BusinessCom) tussen zit.

 

Bewaartermijn Persoonsgegevens

BusinessCom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Gegeven Bewaartermijn Reden
Personalia Tot 30 dagen opzegging Correspondentie
Bedrijfsgegevens Wettelijk vastgesteld Levering
Facturatie
Adres Wettelijk vastgesteld Levering
Correspondentie
Facturatie
Bankrekening + IBAN Wettelijk vastgesteld Facturatie
KvK & BTW Nummer Wettelijk vastgesteld Facturatie
Website Tot 30 dagen opzegging Check bedrijfsvoering
Email Tot 30 dagen opzegging Correspondentie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BusinessCom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BusinessCom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

BusinessCom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BusinessCom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@businesscom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BusinessCom BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BusinessCom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


BusinessCom heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


Op organisatorisch niveau conformeren wij ons aan de ISO27001 norm voor informatieveiligheid.
Binnen ISO27001 is geregeld:


Op technisch niveau hebben wij onderstaande maatregelen getroffen:


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@businesscom.nl

Klant
Worden?

Wil je als eindgebruiker gebruikmaken van een van onze diensten? Gebruik het contactformulier en we brengen je graag in contact met een van onze partners.

My-Connect
Eisenhowerweg 16
5466 AC Veghel


T 088 011 04 00
sales@my-connect.nl

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Google's Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van toepassing.

Partner
Worden?

Wil je My-Connect partner worden? Gebruik het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Google's Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van toepassing.